icons on gnome desktop

Enable trash icon on gnome desktop

gsettings set org.gnome.nautilus.desktop trash-icon-visible true

Enable network icon on gnome desktop

gsettings set org.gnome.nautilus.desktop network-icon-visible true

Enable home icon on gnome desktop

gsettings set org.gnome.nautilus.desktop home-icon-visible true